Dierenkliniek De BeestenhoekPrivacyverklaring Dierenkliniek De Beestenhoek

Inleiding

De AVG is de wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG.

Verwerkingsverantwoordelijke

Dierenkliniek De Beestenhoek wordt op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerking en is gevestigd aan Beatrixstraat 2, 2661 GA te Bergschenhoek en is bereikbaar op telefoonnummer 010 – 5218122 of dierenkliniek@debeestenhoek.nl.

Dit privacy beleid is van toepassing op alle gegevensverwerkingen die door Dierenkliniek De Beestenhoek worden gedaan en voor alle door haar beheerde websites. Het aanspreekpunt bij Dierenkliniek De Beestenhoek is mevrouw Mirka Bredero-Ondris. Zij is te bereiken op telefoonnummer 010 – 5218122 of via dierenkliniek@debeestenhoek.nl.

Waarvoor en op welke grondslag verwerken wij uw gegevens

Dierenkliniek De Beestenhoek verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  1. Om u te informeren over nieuwe producten, diensten en acties van Dierenkliniek De Beestenhoek per e-mail.
  2. Voor het afhandelen van vragen, de aanvraag van offertes of het in behandeling nemen van klachten. Dit kan zowel via de website, schriftelijk, telefonisch of per e-mail.
  3. Voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons afsluit.
  4. Wanneer u contact met ons opneemt met vragen, opmerkingen, klachten of het inroepen van één van uw rechten. Dit kan persoonlijk of telefonisch zijn, maar hieronder verstaan wij ook indien u ons via e-mail benadert, meedoet aan enquêtes en/of onderzoek, zich aanmeldt voor onze (e-mail) nieuwsbrief of ons via social media benadert.
  5. Om te kunnen voldoen aan de wettelijke fiscale verplichtingen die op Dierenkliniek De Beestenhoek rusten.
  6. Voor de ontwikkelingen van nieuwe producten en diensten specifiek gericht op onze dienstverlening.
  7. U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  8. U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
  9. Om goederen en diensten bij u af te leveren.
  10. Voor het berekenen en vastleggen van financiële gegevens als gevolg van de met u gesloten overeenkomst.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens

Dierenkliniek De Beestenhoek verwerkt de persoonsgegevens van (voormalig) klanten.

Wie ontvangen de gegevens

Dierenkliniek De Beestenhoek verstrekt de gegevens uitsluitend aan partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst tussen u en onze organisatie. Met al deze partijen zijn overeenkomsten afgesloten waarin bepaald is welke activiteiten zij in opdracht en onder gezag en instructie van Dierenkliniek De Beestenhoek mogen uitvoeren. Deze partijen mogen de gegevens niet voor eigen of andere doeleinden verwerken of gebruiken.

Daarnaast zullen wij uw gegevens nimmer aan derden verhuren, verkopen of op andere wijze verstreken voor commerciële doeleinden.

E-mail

Indien u door Dierenkliniek De Beestenhoek op de hoogte gehouden wilt worden van nieuwe producten, diensten en acties, dan kunt u zich aanmelden voor onze mailing. Wanneer u toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van onze nieuwsbrief, dan zullen wij deze aan u toezenden. Deze toestemming kunt u altijd intrekken door een e-mail te sturen aan: dierenkliniek@debeestenhoek.nl onder vermelding van afmelding mailing.

Hoelang bewaren wij uw gegevens

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Dierenkliniek De Beestenhoek zal op uw verzoek de gegevens anonimiseren indien is voldaan aan alle financiële verplichtingen en de wettelijke termijnen ten aanzien van de bewaarplicht.

Beveiliging

Dierenkliniek De Beestenhoek heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beveiligen en om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens. Deze maatregelen worden door Dierenkliniek De Beestenhoek regelmatig geëvalueerd, aangepast en, indien nodig, geactualiseerd.

De toegang tot uw gegevens is zodanig ingericht dat uitsluitend geautoriseerde medewerkers van Dierenkliniek De Beestenhoek toegang hebben tot uw gegevens voor zover zij dit nodig hebben voor de uitoefening van hun functie.

Uw rechten

Een ieder van wie Dierenkliniek De Beestenhoek persoonsgegevens verwerkt, heeft het recht om inzage in de eigen persoonsgegevens te vragen. Mocht blijken dat uw gegevens feitelijk niet juist zijn, dan kunt u deze gegevens laten corrigeren. Daarnaast heeft u recht op gegevensoverdracht. Dit betekent dat de gegevens die onze organisatie verwerkt op grond van uw toestemming of op basis van de overeenkomst, aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunnen worden overgedragen. Wilt u gegevens in het geheel laten verwijderen, dan kunt u dit kenbaar maken aan onze organisatie. Wij zullen uw gegevens dan anonimiseren vanaf het moment dat er geen sprake is van nog na te komen (financiële) verplichtingen.

Indien u een van uw rechten wenst in te roepen, dan kunt u dit doen door een e-mail te sturen aan: dierenkliniek@debeestenhoek.nl onder vermelding van inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdracht.

Social Media

Onze organisatie gaat graag, via het web en (eigen) social mediakanalen, in dialoog met klanten, geïnteresseerden en bezoekers van de website over onze organisatie, diensten en activiteiten. Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen, die via social media kenbaar worden gemaakt, te beantwoorden. Wij volgen hiervoor het internet en social media. Hierbij spannen wij ons in om feeds op deze kanalen te volgen, daaraan deel te nemen en/of proactief op in te gaan en individuele, relevante vragen en opmerkingen te beantwoorden. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren, kan dan ook geen enkel recht worden ontleend. Het kan voorkomen dat bij het deelnemen aan feeds en het beantwoorden van vragen of het reageren op opmerkingen, wij (persoons-) gegevens vast zullen leggen. Deze zullen uiteraard in overeenstemming met dit privacy statement worden verwerkt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan social mediakanalen of de content op zijn social mediakanalen. Indien u vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact met ons opnemen via dierenkliniek@debeestenhoek.nl.

Vermelding geautomatiseerde gegevensverzameling en cookies

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of cookies.

Klachten over de omgang met uw persoonsgegevens

Indien u van mening bent dat Dierenkliniek De Beestenhoek in strijd handelt met dit privacy beleid of geldende privacywetgeving of onzorgvuldig omgaat met uw persoonsgegevens, dan kunt u te allen tijde een klacht bij ons indienen via dierenkliniek@debeestenhoek.nl of via telefoonnummer 010 – 5218122. Uiteraard zullen wij uw klacht zo spoedig mogelijk in behandeling nemen om te zorgen dat deze wordt opgelost. Indien u van mening bent dat uw klacht niet naar tevredenheid door ons is opgelost, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Vragen

Indien u na het lezen van het privacy beleid vragen en/of opmerkingen heeft, dan kunt u contact opnemen met ons via dierenkliniek@debeestenhoek.nl of via telefoonnummer 010-5218122

Wijzigingen

Dierenkliniek De Beestenhoek behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in het privacy beleid. Wij adviseren u om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Belangrijke wijzigingen in de verwerking van uw persoonsgegevens of in het privacy beleid zullen wij tevens kenbaar maken via de website www.debeestenhoek.nl en andere door haar gebruikte communicatiekanalen.

Bergschenhoek 01-01-2024